Działalność dydaktyczna


 

Corocznie, na kierunku inżynieria środowiska w Instytucie wykonuje się prace inżynierskie i magisterskie (na specjalnościach: gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii, inżynieria wodna, technika sanitarna). Opiekujemy się także pracami na kierunku budownictwo. Aktualnie Instytut opiekuje się 4 słuchaczami studium doktoranckiego.

Instytut prowadzi ok. 10000-12000 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów:

podstawowych

komputerowe wspomaganie projektowania, termodynamika techniczna, hydrologia, hydrogeologia z podstawami geologii, mechanika gruntów, techniki informatyczne, regulacja rzek, gospodarka odpadami;

kierunkowych

sieci i instalacje sanitarne, małe budowle wodne, fundamentowanie, inżynieria ekologiczna, podstawy prawne w inżynierii i ochronie środowiska, pompownie i małe siłownie wodne, ochrona wód, zbiorniki wodne, budownictwo wodne i ziemne, podstawy wykorzystania energii odnawialnej, gospodarka wodna;

i specjalistycznych

siłownie wodne, renowacja budowli wodnych, budownictwo wodne, odwodnienie budowli, ekoregulacja rzek, hydrotransport i ruch rumowiska, wykorzystanie zasobów wodnych, ochrona przed powodzią, mała retencja zbiornikowa, drogi rolnicze i mosty małe, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, eksploatacja budowli wodnych, hydrotechniczne budowle ziemne, strefy zagrożenia powodziowego, odpady niebezpieczne, zarządzanie gospodarką odpadami, odpady przemysłowe, geotechniczna odbudowa terenów zdewastowanych, rekultywacja składowisk odpadów.

Szalenie ważne dla podniesienia poziomu dydaktyki była realizacja 5 projektów programu Tempus finansowanych przez Unię Europejską koordynowanych przez prof. J. Kowalskiego. Wdrażając rezultaty tych programów w istotny sposób zmieniliśmy programy i treści nauczania. Większość kadry dydaktycznej Instytutu i Wydziału, a także studenci uczestniczyli w wymianie pomiędzy Szkołami Wyższymi w Polsce i UE. Kilku studentów dzięki tym programom posiada dyplomy wiodących uczelni europejskich. Współpraca z Unią Europejską pozwoliła nam na utworzenie studium podyplomowego „Woda i Środowisko”. Ponad 200 uczestników Studium uzyskało certyfikaty naszej uczelni i Uniwersytetu w Hanowerze.