Zajęcia terenowe naszych studentów na zbiornikach kaskady Nysy Kłodzkiej: Nysa, Topola i Kozielno
Wyjazd odbył się w ramach zajęć z przedmiotów Zbiorniki Wodne, Zbiorniki wodne i ochrona od powodzi, Podstawy wykorzystania energii odnawialnej. Studenci wraz z opiekunami dr hab. inż. Mirosławem Wiatkowskim, prof. nadzw., dr inż. Łukaszem Grussem, mgr inż. Maciejem Gruszczyńskim, mgr inż. Bogną Buta i mgr inż. Janem Błotnickim zapoznali się z obiektami zbiorników retencyjnych i gospodarką wodną prowadzoną na zbiornikach. W zajęciach uczestniczyli Gospodarze zbiorników: Pan mgr inż. Sławomir Janik – Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z kierownikami zbiorników: Panem mgr inż. Markiem Serugą – Kierownikiem Zbiornika Nysa, Panią mgr Dorotą Lechowicz – Kierownik Jazów Nysa i Panią Lucyną Tomaszewską (Fot. 1).


Fot. 1. Zdjęcie grupowe studentów kierunków Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna wraz z Administracją Zbiornika (w pierwszym rzędzie w środku: mgr inż. Sławomir Janik, mgr inż. Marek Seruga, mgr Dorota Lechowicz).

Po Zbiornikach retencyjnych Kozielno i Topola oprowadzali nas: Pan Wiktor Filip – Kierownik Zbiorników Topola-Kozielno (Fot. 7), Pan mgr inż. Wiesław Mazan – Kierownik Elektrowni Wodnych (Fot. 12), mgr Karolina Osiecka – Inspektor. Gospodarze zbiorników przedstawili zagadnienia związane w problematyką budowy, projektowania oraz eksploatacji obiektów hydrotechnicznych i hydroenergetycznych (Fot. 2, 3), a także właściwym sterowaniem, prawidłowym funkcjonowaniem zbiorników retencyjnych Nysa, Topola oraz Kozielno (Fot. 4).


Fot. 2. Urządzenia przelewowe na zbiorniku Nysa


Fot. 3. Hala generatora EW Kozielno


Fot. 4. Zapoznanie się z Turbiną Kaplana wewnątrz hali generatora na EW Kozielno

Studenci zapoznali się z podstawowymi funkcjami oraz konstrukcją odwiedzonych budowli piętrzących, metodami eksploatacji w trakcie przechodzenia fali wezbraniowej, przygotowaniem zbiorników do przyjęcia przepływu powodziowego i eksploatacji w normalnych warunkach piętrzenia.

W ramach zajęć terenowych udostępniono poszczególne elementy budowli hydrotechnicznych, tj.: galerie zastrzykowo-kontrolne (Fot. 5), zblokowane urządzenia zrzutowe, przelew awaryjny, przepławki (Fot. 6), kanał ulgi, elektrownie wodne, sterownie siłowników sterujących położeniem klap (Fot. 7). Zarządzający funkcjonowaniem zbiorników oraz obsługa przygotowali dla studentów bardzo ciekawą prezentację funkcjonowania urządzeń zrzutowych.


Fot. 5. Galeria zastrzykowo-kontrolna zbiornika Kozielno


Fot. 6. Przepławka na Zbiorniku Kozielno


Fot. 7. Sterownie siłowników sterujących położeniem klap

W ramach pokazu uruchomiono przelew o kształtach praktycznych z segmentem (wypływ wody spod segmentu) (Fot. 8) oraz przelew wyposażony w klapę (przelew niezatopiony) (Fot. 9).


Fot. 8. Przelew


Fot. 9. Przelew wyposażony w klapę (przelew niezatopiony)

Obsługa zbiorników zaprezentowała uczestnikom funkcjonowanie Centrum Zarzadzania Zbiornikiem Nysa (Fot. 10), działanie automatycznej czyszczarki do krat na wlocie do elektrowni na zbiorniku Topola (Fot. 11).


Fot. 10. Centrum Zarzadzania Zbiornikiem Nysa


Fot. 11. Działanie automatycznej czyszczarki do krat


Fot. 12. Pan mgr inż. Wiesław Mazan – Kierownik Elektrowni Wodnych przedstawia eksploatację EW Kozielno

Zajęcia terenowe zakończyły się podsumowaniem nt. roli zbiorników retencyjnych w środowisku i gospodarce (Fot. 13). Młodzież miała także okazję porozmawiać na te tematy podczas ogniska.


Fot. 13. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna podczas podsumowania
Kontakt

Instytut Inżynierii Środowiska

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel./fax: 71 320 5579
e-mail: iis@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
tel. 71 320 5185

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni
tel. 71 320 5519

Zastępca dyrektora:

dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni
tel. 71 320 5556

Sekretariat:

mgr Bożena Klatt-Piasecka
mgr inż. Katarzyna Suszek
tel./fax: 71 320 5579